Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

Karjalan Liitto
 
Vpl  Pyhajarvi vaakuna

     Vpl. Pyhäjärvi

Suomen Heraldinen Seura on merkinnyt vaakunan rekisteriinsä 16.1.1989 numerolla 195.

Vaakunan kuviot on otettu Pyhäjärven kirkkoaholle 1936 pystytetystä lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin huipulla olevasta lyhdystä,  jonka yläpuolella oli Karjalan vaakunakuvio: kaksi toisiaan vastaan iskevää käsivartta. Idea on rovasti Kaarle Viikan ja heraldisessa muotoilussa avusti heraldikko, graafikko Kaj Kajander.


Vaakunaselitys:

Punaisessa kentässä kultainen lipuke,  jossa musta,  kulmikas tylppäkärkinen ankkuriristi;

ristin alin sakara muita pitempi. Lipukkeen yläpuolella kaksi irtonaista, toisiaan vastaan iskevää käsivartta, joista oikea pitelee miekkaa, vasen käyrää sapelia; kaikki hopeaa.


kartta pyhajarvi

Pitäjä sai nimensä alueen keskellä sijainneesta Pyhäjärvestä.


Wikipedian tiedot Vpl. Pyhäjärvestä


Sivut päivitetty 09.04.2017

kirsti.naskali(at)gmail.comVpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr


Tervetuloa kotisivuille!


Vpl. Pyhäjärvi-lehti ei ilmesty tammikuussa  2019 


Vpl. Pyhäjärvi-lehden päätoimittaja Marjo Ristilä-Toikka menehtyi äkilisesti 18.1.2019. Tilanteesta johtuen Vpl. Pyhäjärvi-lehden tammikuun 2019 numero ei ilmesty. Säätiön hallitus kokoontuu pikaiseti pohtimaan lehden toimituksen tilannetta.

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana  sekä Hyvää Joulua ja Onnea vuodelle 2019!

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö ja Vpl. Pyhäjärvi-lehti


Kiitos juhlista

72. Vpl. Pyhäjärvi-juhlat vietettiin sunnuntaina 15.07.2018 Harjavallassa. Sydämellinen kiitos Harjavallan Karjalaseura ry:lle, Harjavallan kaupungille, Harjavallan seurakunnalle, talkooväelle, ohjelmansuorittajille, kaikille juhlaa eri tavoin tukeneille sekä juhlayleisölle. Teidän kaikkien myötävaikutuksella saimme viettää hienon juhlapäivän Harjavallassa. 


Kiitos myös lauantaina  14.7.2018 Hotelli Hiittenharjussa pidetyn sukututkimusseminaarin järjestäjille, esiintyjille ja osanottajille.


Ensi vuoden juhlassa tavataan!  


Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr

HallitusVuoden 2019 Vpl. Pyhäjärvi-juhlat


                Vuoden 2019 Vpl. Pyhäjärvi-juhlat ovat
                21.7.201 Huittisissa. 
337
Pitäjän tärkeät asiat hoidettiin täällä Kirkkoaholla. Etualalla kunnantalo ja sen takana kellotapuli ja kirkko. Kuva Säätiön arkistosta. Kuvannut E. Tenkanen

Luovutettu Karjala

Pyhäjärvi Vpl sijaitsi Karjalankannaksella Laatokan rannalla. Konevitsan saari kuului myös pitäjän alueeseen. 

Venäjällä hallintoalueen nimi on

Plodovoje.


Säätiö on perustettu Vammalassa 25.4.1948 ja sen kotipaikka on Sastamala.

(Nimi oli vuoteen 1998 saakka Pyhän-Säätiö)"Säätiön perusta - pyhäjärveläisyys - perustuu ja tukeutuu vuosisataiselle, vakaalle ja varmalle yhteistyön ja yhteenkuuluvaisuuden pohjalle."

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, nykyinen kunniapuheenjohtaja Antero Pärssinen lausui edellä olevat sanat 60 vuotta täyttäneestä Vpl. Pyhäjärvi-Säätiöstä juhlapuheessaan Vpl. Pyhäjärvi-juhlassa Mouhijärvellä 20.7.2008.


Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön säännöt

 

1. Säätiön nimi ja kotipaikkaSäätiön nimi on Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö sr ja sen kotipaikka on Sastamala.2. Säätiön tarkoitus ja sen toteuttaminen


2 §


Säätiön tarkoituksena on karjalaisten ja ensisijaisesti entisen Viipurin läänin pyhäjärveläisten ja heidän jälkeläistensä taloudellisen ja henkisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

 

3 §


Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myöntää stipendejä, apurahoja ja avustuksia, harjoittaa ja tukea julkaisutoimintaa, kunnostaa ja ylläpitää muistomerkkejä, järjestää tilaisuuksia, edistää karjalaisen perinteen säilyttämistä, edistää Karjala-aiheista tutkimusta ja ylläpitää vuorovaikutusta entisen kotiseudun nykyiseen väestöön ja hallintoon.


Säätiöllä on oikeus vastaan ottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. 3. Säätiön omaisuus ja sen hoitaminen

 

4 §


Säätiön taloutta ja omaisuutta on hoidettava suunnitelmallisesti.4. Säätiön hallinto

 

5 §


Säätiön toimielimet ovat hallintoneuvosto ja hallitus.


Hallintoneuvostoon kuuluu kaksitoista jäsentä, lisäksi nimitetään kuusi varajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa 4 varsinaista ja 2 varajäsentä. Hallintoneuvosto toimittaa jäsenpaikkojensa täydennyksen.


Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä ja neljä henkilökohtaista varajäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa kunakin vuonna kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.


Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille voidaan maksaa säätiön hyväksi tehdystä työstä tavanomaisia palkkioita ja kulukorvauksia.

 

6 §


Hallintoneuvoston tehtävänä on


1) valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet


2) valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja


3) vahvistaa tilinpäätösasiakirjat


4) valvoa hallituksen tehtävien suorittamista


5) päättää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajan palkkiosta


Hallituksen tehtävänä on


1) edustaa säätiötä


2) huolehtia kirjanpidosta ja laatia tilinpäätös


3) laatia toimintakertomus kultakin tilikaudelta


4) päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden  ostoista ja luovutuksista sekä niiden panttaamisesta


5) ottaa ja erottaa säätiön asiamies ja muut virkailijat sekä määrätä heidän palkkaetunsa


6) toimittaa kuuden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen päättymisestä patentti- ja rekisterihallitukseen jäljennökset säätiön tilinpäätösasiakirjoista


7) hoitaa säätiön muutkin asiat sekä päättää niistä, mikäli ne eivät kuulu hallintoneuvoston tehtäviin.


7 § 


Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseen 11 §:ssä mainittuna aikana sekä sen lisäksi, milloin puheenjohtaja sen tarpeelliseksi katsoo tai vähintään neljä hallintoneuvoston jäsentä sitä määrätyn asian käsittelyä varten pyytää.


Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi jäsentä on saapuvilla. 


Hallintoneuvoston kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta sähköisesti tai postitetulla kirjeellä.


Hallintoneuvoston kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan tarkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Vaadittaessa on äänestys toimitettava suljetuin lipuin.


Hallintoneuvoston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon on merkittävä päätökset ja tapahtuneet äänestykset.

 

8 §


Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on paikalla.


Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.


Hallituksen kokoukista pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään päätöksen ja tapahtuneet äänestykset.


9 § 


Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden.


10 §


Tilinpäätöksen tilikirjat ja hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen hallintoneuvoston vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta säätiön hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle kaksi viikkoa ennen hallintoneuvoston vuosikokousta.


11 §


Hallintoneuvoston vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat


a) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen saakka;


b) esitetään hallituksen tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen aiheuttamista toimenpiteistä;


c) määrätään hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot;


d) valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroistane tilalle;


e) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.


12 §


Säätiön tilintarkastajan on varamiehineen oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastaja.5. Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lopettaminen


13 §


Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain, jos muutosta kannattaa hallintoneuvoston kokouksessa kolme neljäsosaa hallintoneuvoston jäsenistä.


Päätös säätiön purkamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut hallintoneuvoston kokouksessa kolme neljäsosaa hallintoneuvoston jäsenistä.


14 §


Mikäli säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään jäljelle jääneet varat sääntöjen pykälän 2. määräysten mukaisesti "Sääntöjen tarkoitus ja sen toteuttaminen", tai ellei se ole mahdollista, karjalaisen kulttuurityön hyväksi. Purkamistilanteessa päätöksen tekee hallitus.Postiosoite on:

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö

c/o Kirsti Naskali

Miharintie 312

37200 SIURO


Y-tunnus 0204956-1


Säätiön hallitus 2018

Puheenjohtaja

Kansanedustaja Pertti Hakanen

puh. 0500 505 997

pertti.hakanen(at)eduskunta.fi


Varapuheenjohtaja

Mauri Hauhia, puh. 0400 213 369

taubila(at)pp.inet.fi


Muut hallituksen jäsenet

Tarja Kopalainen, puh. 050 309 0560

tarja.kopalainen(at)evl.fi 


Markku Pärssinen, puh. 0400 221 948

markku.parssinen(at)mtk.fi


Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet

Jukka Pusa, puh. 0400 636 113

jukka.pusa(at)metsatilat.fi

(Pertti Hakasen varajäsen)


Yrjö Inkinen, puh. 0500 132 231

yrjo.inkinen(at)hotmail.com

(Mauri Hauhian varajäsen)


Sari Harjunmaa, puh. 050 573 0320

sari(at)kaistintila.fi

(Tarja Kopalaisen varajäsen)


Kari Äikäs, puh. 050 434 2410

kari.aikas(at)tieisannointi.com

(Markku Pärssisen)


Asiamies/hallituksen sihteeri

Kirsti Naskali, puh. 040 719 2692

kirsti.naskali(at)gmail.com


vara-asiamies:

Pirjo Kiiala, puh. 044 281 5047
pirjo.kiiala(at)gmail.com
Vpl. Pyhäjärvi -lehti

Tilaukset, jakeluhäiriöt ja osoitteenmuutokset

säätiön asiamiehelle

Kirsti Naskali

kirsti.naskali(at)gmail.com

Miharintie 312, 37200 Siuro
Puh. 040 7192 692


Tilaukset ja osoitteenmuutokset voi ilmoittaa myös nettilomakkeella, joka on Vpl. Pyhäjärvi-lehti -sivulla.


Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Esko Pulakka

Puh. 044 383 0867

esko.pulakka(at)gmail.com


Henkilötietojen käsittely

Vpl. Pyhäjärvi-Säätiössä on laadittu henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojaselosteet ja rekisteriselosteet. Selosteet ovat saatavissa säätiön hallituksen puheenjohtajalta Pertti Hakaselta (pertti.hakanen(at)eduskunta.fi) tai säätiön asiamieheltä Kirsti Naskalilta (kirsti.naskali(at)gmail.com). 


Pyhajarvi a1

Tilastotietoa vuodelta 1939


Pyhajarvi jarvi

Vpl. Pyhäjärven kylät 001
(Vpl. Pyhäjärvi-lehti 5/2001)

 
Poutapilvi web design Oy