Terijoki-Seura ry

Karjalan Liitto
 
 

TERIJOKI-SEURAN SÄÄNNÖT (PRH hyväksynyt v. 2016)

 

 1 §  Yhdistyksen nimi on Terijoki-Seura ry ja sen kotipaikkakunta on Helsinki.

 

 2 §  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia entisen Terijoen kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä sekä Terijoesta kiinnostuneiden henkilöiden keskinäisenä yhdyssiteenä. Seura vaalii Terijoen muistoa, tekee toiminnallaan tunnetuksi Terijokea sekä tallettaa Terijoen historiaan liittyviä

kulttuuriarvoja.

 

 3 §  Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

Järjestämällä alla mainitun kaltaisia tilaisuuksia, jotka palvelevat edellisen pykälän tavoitteita. Yhdistys

järjestää tarkoitukseensa liittyviä kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan tilaisuuksia.

Yhdistys toteuttaa toimintatarkoitustaan:

- Toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja

   iltamia.

- Järjestämällä koulutusta

- Järjestämällä kotiseutumatkoja ja muita matkoja jäsenilleen.

- Pitämällä yhteyttä paikkakunnan ja toimintaympäristön muihin kulttuurijärjestöihin sekä kuntien

   ja seurakuntien viranomaisiin ja organisaatioihin sellaisissa asioissa, jotka edistävät paikallisen

   kulttuurityön toteuttamista sekä paikallisen ja karjalaisen kulttuurityön yhteistyötä.

- Harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja kehittää yhteistyötä paikallisiin ja maakunnallisiin

   tiedotusvälineisiin.

- Harjoittamalla tai tukemalla toiminnallisesti karjalaista nuorisotoimintaa.

- Pitämällä yllä jäsenrekisteriä.

- Toimimalla yhteistyössä Karjalan Liiton kanssa luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi.

 

4 §  Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja

testamentteja ja harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ja asianomaisen luvan saatuaan panna

toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.

 

5 §  Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat

varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen

henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen

tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksun

määrää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta tai kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jasenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.

 

6 §  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut 4 - 8 muuta jäsentä, joista eroaa vuosittain puolet

aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja ottaa rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja puolet jäsenistä

on läsnä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.

 

7 §  Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

8 §  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut

yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta jätettävä

yhdistyksen tilintarkastajille/toiminnantarkastajille. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee

antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9 §  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Muita kokouksia pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus pitää sitä

tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjeellisesti hallitukselta

erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse lähetetavalla kirjallisella kutsulla.

 

 10 §  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

    ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

    vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

9. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastajaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

      Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
      on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää

      kokouskutsuun.

 

11 §  Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa

vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai

purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.

 

12 §  Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen oimialueella asuvan karjalaisen väestön tai toimialueen kulttuurityön hyväksi tavalla, josta

viimeinen yhdistyksen kokous päättää. Ellei se ole mahdollista, on varat luovutettava Karjalan Liitto

ry:lle.

  

Tulosta sivu
 
Poutapilvi web design Oy